Przesłanie
V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich
i XXVII Kongresu Techników Polskich

Zebrani na V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVII Kongresie Techników Polskich polscy inżynierowie mieszkający i pracujący w kraju i poza nim wyrażają zadowolenie z kontynuacji 140-letniej tradycji spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji nad ważnymi problemami rozwoju cywilizacji, zachowania naszej planety dla przyszłych pokoleń. Wagę tych wydarzeń podkreśla fakt, iż odbywają się po dwuletnim zmaganiu z pandemią COVID-19 oraz pomimo zasługującej na największe potępienie brutalnej i nieludzkiej agresji Rosji na Ukrainę. Unaocznia to nam jak duże znaczenie ma patriotyzm wyrażający się budowaniem materialnych i mentalnych mostów między ludźmi oraz wkładem twórców techniki w zrównoważony rozwój naszej planety i jej mieszkańców.

Cele te zawiera hasło przewodnie V ŚZIP i XXVII KTP „Inżynierowie dla zdrowej planety”. Zgodnie z tym hasłem na Zjeździe w panelach i dyskusjach podjęto zagadnienia: roli techniki i jej twórców w zapewnieniu ludzkości rozwoju, zgodnego z wymaganiami ekologicznymi w tym m.in.: dbałości o zdrowie człowieka; jego miejsca w cyfrowym świecie, w tym zagwarantowanie cyberbezpieczeństwa; energetycznej przyszłości ludzkości z uwzględnieniem zadań budownictwa i komunikacji; racjonalnego wykorzystywania surowców; wysokich technologii z wizją wykorzystania kosmosu.

Problemów tych nie da się rozwiązać bez udziału nauki i techniki, dlatego tak ważna staje się mądra edukacja młodego pokolenia, przygotowująca je do przewidywania i zapobiegania zagrożeniom, które stoją przed ziemią i jej mieszkańcami. Przedstawiciele środowisk technicznych reprezentujących naukę, przedsiębiorców i społeczne organizacje techniczne wyrażają wolę kontynuacji i wzbogacenia dorobku polskich pokoleń inżynierskich. Zwracają się do władz z ofertą współdziałania w rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów współczesności i przyszłości, na które zwracają szczególną uwagę, a są to:

  • edukacja społeczeństwa z uwzględnieniem aspektu społecznego wychowania młodzieży, w oparciu o dorobek poprzednich pokoleń i dumę z ich dokonań naukowych i technicznych;
  • interdyscyplinarne i kompleksowe kształcenie inżynierów, którym przyjdzie żyć i tworzyć w świecie, którego przyszłość będzie wymagała specjalistów z nieznanymi dziś umiejętnościami i zawodami, w tym uwzględnienia humanistycznych i społecznych postaw wobec otoczenia;
  • znaczniejszego włączenia w planowanie i realizację procesów gospodarczych specjalistów, ludzi nauki, techniki, przedsiębiorców oraz działaczy pozarządowych organizacji naukowo-technicznych z kraju i zagranicy;
  • racjonalny i zrównoważony rozwój gwarantujący przyszłość planety i jej mieszkańców;
  • kontynuacja organizacji Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich i Kongresów Techników Polskich, jako platformy wymiany doświadczeń, dyskusji oraz integracji polskiej społeczności technicznej w kraju i zagranicą.