O Wydarzeniu

Nawiązując do przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (Kraków, 2019) jego organizatorzy zapraszają polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za granicą na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w czerwcu 2022 r.

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano od XIX w. Pierwszy odbył się w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech zaborów i emigracji. Ważnym celem inżynierskich spotkań była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Do tej tradycji powrócono organizując w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sympozja „Polacy Razem”. Jest ona szczególnie ważna w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0). W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich

W organizowanych przez FSNT-NOT sympozjach „Polacy Razem” uczestniczyli licznie przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w NOT. Miały one na celu zapoznanie się inżynierów i techników pracujących w Polsce i poza jej granicami, nawiązanie współpracy oraz przypomnienie wkładu Polaków w rozwój światowej techniki.

Dwa pierwsze Sympozja odbyły się w Warszawie w 1996 i 1998 r. Ich wynikiem była ściślejsza integracja między stowarzyszeniami działającymi na emigracji i krajowymi. Kolejne sympozja „Polacy Razem” odbyły się w: Londynie w 2000 r. (Nowoczesne rozwiązania techniczne wdrożone w firmach, w których pracują polscy inżynierowie i technicy), w Wilnie w 2004 r. (Osiągnięcia polskiej optoelektroniki) oraz we Wiedniu w 2006 r. (Alternatywne źródła energii). W ich wyniku polscy inżynierowie mieszkający i pracujący poza graniami zaczęli nawiązywać kontakty z polskimi uczelniami, instytutami badawczymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

Spowodowało to podniesienie rangi organizowanych spotkań nadając im rangę Zjazdu. FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP), który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Wówczas też zdecydowano, że światowe zgromadzenia polskich twórców techniki odbywać się będą co 3 lata. Głównymi tematami tych zjazdów jest współdziałanie na rzecz wsparcia przez polonijnych inżynierów innowacyjności polskiej gospodarki oraz edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw społeczeństwa, a także umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą. Na spotkaniach są prezentowane i dyskutowane systemy kształcenia zarówno inżynierów, jak i techników. W 2013 r. do grona organizatorów II SZIP w Warszawie dołączyły: Europejska Federacja Polonijnych SNT, Akademia Inżynierska w Polsce oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. Kolejny III SZIP odbył się we Wrocławiu w 2016r., a jego współorganizatorem była Politechnika Wrocławska. Trzy pierwsze SZIPy odbywały się pod hasłem: „Inżynierowie Polsce i Światu”, a nawiązane na nich kontakty zaowocowały organizowaniem, międzynarodowych specjalistycznych konferencji poświęconych min.: gospodarce wodnej, energetycznej i nowoczesnym rozwiązaniom w komunikacji, w tym transportowi i technikom informacyjnym.

IV ŚZIP odbył się pod hasłem „Inżynier Przyszłości” (Kraków, 2019). Koncentrował się na przygotowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) z wykorzystaniem potencjału polonijnych organizacji technicznych oraz inżynierów i naukowców pracujących poza granicami kraju. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na cyfryzację gospodarki jest odpowiednie kształcenie młodych ludzi. Wymieniono doświadczenia na temat kształcenia techników i inżynierów wobec wyzwań XXI w.

Planowany na czerwiec 2022 r. V SZIP odbędzie się w Gliwicach i jest współorganizowany przez Politechnikę Śląską. Temat przewodni Zjazdu - „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemia i zmiany klimatyczne. Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

Kongresy Techników Polskich

Miejscem integrującym polskich inżynierów były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia oraz organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP. W czasach zaborów odbyło się 7 Zjazdów Techników Polskich. Z historycznego punktu widzenia bardzo ważny był VII Zjazd Techników Polskich, który odbył się w Warszawie w 1917 r., a jego tematyka był poświęcona min.: prawu i organizacji administracji tak, aby nauka, technika i przemysł odradzającego się niepodległego Państwa Polskiego stały się konkurencyjne europejskiej. Organizatorzy nadali mu nazwę Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich.

W czasach PRL zorganizowano 9 Kongresów, które zajmowały się planami gospodarczymi przyjmowanymi przez ówczesne władze (pięciolatki), i co do których środowisko techniczne odnosiło się często krytycznie. Na VIII Kongresie Techników Polskich (XX KTP), który odbył się w Łodzi w 1982 r. podjęto decyzję o numeracji Zjazdów zaczynając od l Zjazdu Techników Polskich w 1882 r.

Po roku 1989 zorganizowano 4 Kongresy Techników Polskich tj.: XXII KTP – I sesja w Warszawie - listopad 1992 r. i II we wrześniu 1993 r.; XXIII KTP pod hasłem „Technicy bliżej rynku” - I sesja w Warszawie - grudzień 2001 r. i II w Poznaniu - czerwiec 2002 r. XXIV KTP został zapoczątkowany na VIII Forum Inżynierskim w Poznaniu - czerwiec 2010 r. Zakończyła go sesja podsumowująca w Łodzi - maj 2011; XXV KTP odbył się we Wrocławiu, wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (czerwiec 2016). XXVI KTP był zorganizowany wspólnie z IV SZIP (Kraków, czerwiec 2019), a jego organizatorami byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, AGH, Politechnika Krakowska oraz Karkowska Rada FSNT NOT Politechnika Warszawska, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”; partnerami merytorycznymi: Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych i Politechnika Wrocławska.

Ważnym wydarzeniem kongresowej dyskusji XXII KTP było rozliczenie działalności NOT w okresie PRL oraz wypracowanie założeń funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego po przemianach ustrojowych. Wówczas środowisko techniczne wyraziło zadowolenie z przemian, jednakże niepokój uczestników budził sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw państwowych i deprecjacja dorobku polskich inżynierów. W toku branżowych i regionalnych dyskusji wypracowano ponad 200 wniosków i postulatów, które w dużej mierze związane były z włączeniem się środowiska technicznego do przystosowania polskiej gospodarki do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Za najważniejszy cel uznano zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

Na XXVI KTP i IV ŚZIP podjęto decyzję, że kolejne spotkanie tj. XXVII KTP i V ŚZIP – odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Gliwicach w Politechnice Śląskiej, na które serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Komitet Sterujący

Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT

Włodzimierz Kurnik

Honorowy Przewodniczący Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (ŚZIP)

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Krzysztof Zaremba

Rektor Politechniki Warszawskiej

Komitet Programowy

Współprzewodniczący

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes FSNT-NOT,
Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Marek Pawełczyk

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej

Zastępca Przewodniczącego

Kamil Wójcik

Vice Prezes FSNT-NOT

Członkowie komitetu organizacyjnego

Mariusz Płaczkiewicz

Koordynator XXVII KTP i V ŚZIP,
Dyrektor Generalny Biura FSNT-NOT

Włodzimierz Kulisz

Prezes Śląskiej Rady FSNT-NOT w Katowicach
 

Łukasz Drobiec

Zastępca Koordynatora Biura XXVI KTP
i IV ŚZIP (Politechnika Śląska)

Malwina Wronowska

Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej FSNT-NOT

Tomasz Grzelak

Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT