O Wydarzeniu

Nawiązując do przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (Kraków, 2019) jego organizatorzy zapraszają polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za granicą na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w czerwcu 2022 r.

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano od XIX w. Pierwszy odbył się w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech zaborów i emigracji. Ważnym celem inżynierskich spotkań była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Do tej tradycji powrócono organizując w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sympozja „Polacy Razem”. Jest ona szczególnie ważna w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0). W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich

W organizowanych przez FSNT-NOT sympozjach „Polacy Razem” uczestniczyli licznie przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w NOT. Miały one na celu zapoznanie się inżynierów i techników pracujących w Polsce i poza jej granicami, nawiązanie współpracy oraz przypomnienie wkładu Polaków w rozwój światowej techniki.

Dwa pierwsze Sympozja odbyły się w Warszawie w 1996 i 1998 r. Ich wynikiem była ściślejsza integracja między stowarzyszeniami działającymi na emigracji i krajowymi. Kolejne sympozja „Polacy Razem” odbyły się w: Londynie w 2000 r. (Nowoczesne rozwiązania techniczne wdrożone w firmach, w których pracują polscy inżynierowie i technicy), w Wilnie w 2004 r. (Osiągnięcia polskiej optoelektroniki) oraz we Wiedniu w 2006 r. (Alternatywne źródła energii). W ich wyniku polscy inżynierowie mieszkający i pracujący poza graniami zaczęli nawiązywać kontakty z polskimi uczelniami, instytutami badawczymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

Spowodowało to podniesienie rangi organizowanych spotkań nadając im rangę Zjazdu. FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP), który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Wówczas też zdecydowano, że światowe zgromadzenia polskich twórców techniki odbywać się będą co 3 lata. Głównymi tematami tych zjazdów jest współdziałanie na rzecz wsparcia przez polonijnych inżynierów innowacyjności polskiej gospodarki oraz edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw społeczeństwa, a także umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą. Na spotkaniach są prezentowane i dyskutowane systemy kształcenia zarówno inżynierów, jak i techników. W 2013 r. do grona organizatorów II SZIP w Warszawie dołączyły: Europejska Federacja Polonijnych SNT, Akademia Inżynierska w Polsce oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. Kolejny III SZIP odbył się we Wrocławiu w 2016r., a jego współorganizatorem była Politechnika Wrocławska. Trzy pierwsze SZIPy odbywały się pod hasłem: „Inżynierowie Polsce i Światu”, a nawiązane na nich kontakty zaowocowały organizowaniem, międzynarodowych specjalistycznych konferencji poświęconych min.: gospodarce wodnej, energetycznej i nowoczesnym rozwiązaniom w komunikacji, w tym transportowi i technikom informacyjnym.

IV ŚZIP odbył się pod hasłem „Inżynier Przyszłości” (Kraków, 2019). Koncentrował się na przygotowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) z wykorzystaniem potencjału polonijnych organizacji technicznych oraz inżynierów i naukowców pracujących poza granicami kraju. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na cyfryzację gospodarki jest odpowiednie kształcenie młodych ludzi. Wymieniono doświadczenia na temat kształcenia techników i inżynierów wobec wyzwań XXI w.

Planowany na czerwiec 2022 r. V SZIP odbędzie się w Gliwicach i jest współorganizowany przez Politechnikę Śląską. Temat przewodni Zjazdu - „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemia i zmiany klimatyczne. Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

Kongresy Techników Polskich

Miejscem integrującym polskich inżynierów były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia oraz organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP. W czasach zaborów odbyło się 7 Zjazdów Techników Polskich. Z historycznego punktu widzenia bardzo ważny był VII Zjazd Techników Polskich, który odbył się w Warszawie w 1917 r., a jego tematyka był poświęcona min.: prawu i organizacji administracji tak, aby nauka, technika i przemysł odradzającego się niepodległego Państwa Polskiego stały się konkurencyjne europejskiej. Organizatorzy nadali mu nazwę Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich.

W czasach PRL zorganizowano 9 Kongresów, które zajmowały się planami gospodarczymi przyjmowanymi przez ówczesne władze (pięciolatki), i co do których środowisko techniczne odnosiło się często krytycznie. Na VIII Kongresie Techników Polskich (XX KTP), który odbył się w Łodzi w 1982 r. podjęto decyzję o numeracji Zjazdów zaczynając od l Zjazdu Techników Polskich w 1882 r.

Po roku 1989 zorganizowano 4 Kongresy Techników Polskich tj.: XXII KTP – I sesja w Warszawie - listopad 1992 r. i II we wrześniu 1993 r.; XXIII KTP pod hasłem „Technicy bliżej rynku” - I sesja w Warszawie - grudzień 2001 r. i II w Poznaniu - czerwiec 2002 r. XXIV KTP został zapoczątkowany na VIII Forum Inżynierskim w Poznaniu - czerwiec 2010 r. Zakończyła go sesja podsumowująca w Łodzi - maj 2011; XXV KTP odbył się we Wrocławiu, wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (czerwiec 2016). XXVI KTP był zorganizowany wspólnie z IV SZIP (Kraków, czerwiec 2019), a jego organizatorami byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, AGH, Politechnika Krakowska oraz Karkowska Rada FSNT NOT Politechnika Warszawska, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”; partnerami merytorycznymi: Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych i Politechnika Wrocławska.

Ważnym wydarzeniem kongresowej dyskusji XXII KTP było rozliczenie działalności NOT w okresie PRL oraz wypracowanie założeń funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego po przemianach ustrojowych. Wówczas środowisko techniczne wyraziło zadowolenie z przemian, jednakże niepokój uczestników budził sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw państwowych i deprecjacja dorobku polskich inżynierów. W toku branżowych i regionalnych dyskusji wypracowano ponad 200 wniosków i postulatów, które w dużej mierze związane były z włączeniem się środowiska technicznego do przystosowania polskiej gospodarki do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Za najważniejszy cel uznano zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

Na XXVI KTP i IV ŚZIP podjęto decyzję, że kolejne spotkanie tj. XXVII KTP i V ŚZIP – odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Gliwicach w Politechnice Śląskiej, na które serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Komitet Honorowy

Członkowie komitetu honorowego

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Andrzej Arendarski

Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej

Jerzy Barglik

Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce

Dariusz Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Dariusz Budrowski

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Edyta Demby-Siwek

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Stefan Kamiński

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Remigiusz Kopoczek

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

Adam Neumann

Prezydent Gliwic

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2018-22

Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Ryszard Pregiel

Prezes Honorowy Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Wojciech Ratyński

Honorowy Prezes FSNT – NOT

Jacek Semaniak

Prezes Głównego Urzędu Miar

Henryk Skarżyński

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Piotr Szymczak

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Jan Szmidt

Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020

Michał Jerzy Zasada

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Andrzej Zieliński

Honorowy Prezes FSNT – NOT

Andrzej Ziółkowski

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Komitet Sterujący

Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT

Włodzimierz Kurnik

Honorowy Przewodniczący Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (ŚZIP)

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Krzysztof Zaremba

Rektor Politechniki Warszawskiej

Komitet Programowy

Współprzewodniczący

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes FSNT-NOT,
Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący SZIP

Członkowie komitetu programowego

Jan Andrzejewski

Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarno-Budowlanych w Wilnie

Kazimierz Babiarz

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

Stefan Góralczyk

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Grzywacz

Wiceprezes FSNT-NOT

Andreas Kajzer

Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech

Bożenna Kawalec-Pietrenko

Wiceprezes FSNT-NOT

Chris Kluczewski

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Jerzy Kusak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech

Henryk Malewski

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Jerzy Markowski

Wiceprezes FSNT-NOT

Piotr Moncarz

Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Mirosław Niedziński

Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago

Robert Niewiadomski

Stowarzyszenie Techników i Inżynierów na Litwie

Tadeusz Pawłowski

Wiceprezes FSNT-NOT

Arnold Petrowicz

Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Wojciech Rogalski

Prezes Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Janusz Romański

Honorowy Prezes Polonia Technica

Bogusław Smólski

Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN

Krystyna Lizard

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Anna Kopyto

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń N-T

Kamil Wójcik

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Żywno

Klub Polskich Inżynierów w Dolinie Krzemowej

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Marek Pawełczyk

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej

Zastępca Przewodniczącego

Kamil Wójcik

Wiceprezes FSNT-NOT

Członkowie komitetu organizacyjnego

Grzegorz Kłapyta

Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej

Mariusz Płaczkiewicz

Koordynator XXVII KTP i V ŚZIP,
Dyrektor Generalny Biura FSNT-NOT

Erwin Sroka

Prezes NOT – FSNT Rady Miejskiej w Gliwicach

Katarzyna Wojewódka

specjalista administracyjny Politechniki Śląskiej

Martyna Ćwielong

referent administracyjny Politechniki Śląskiej

Malwina Wronowska

Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej FSNT-NOT