O Wydarzeniu

Zgodnie z przesłaniem III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jego organizatorzy zapraszają na kolejne wielkie spotkanie(Kraków 13-15.06.2019r.) polskich inżynierów zarówno tych mieszkających i pracujących w kraju, jak i poza jego granicami.

IV Zjazd organizowany wspólnie z XXVI Kongresem odbędzie się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” w Krakowie (13-15 czerwca 2019 r.).

Kongresy Techników Polskich (KTP) organizowano od XIX w. Pierwszy Zjazd Techników Polskich miał miejsce jeszcze pod zaborami w Krakowie w 1882 r. Zjazdy i Kongresy Techników Polskich gromadziły polskich inżynierów z kraju i rozproszonych po świecie. Powróciliśmy do tradycji wspólnych spotkań i debat polskich twórców techniki.

Ważnym celem inżynierskich zjazdów była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Jest to szczególnie ważne w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0).

W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów mieszkających, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami Polski z tymi, którzy tu i teraz dążą do tego by nasz kraj dynamicznie się rozwijał jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa, listopad 1992 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały one na celu wzajemne poznanie się inżynierów i techników polskich pracujących w Polsce i poza granicami, nawiązanie współpracy oraz prezentację ich wkładu w rozwój techniki światowej.

Pierwsze i drugie takie spotkanie inżynierów z Polski i spoza Niej odbyły się w Warszawie w 1996 i 1998 r. W ich wyniku działające od 1940 r. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i powstałe w 1941 r. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Kanadzie stały się członkami FSNT-NOT, co zaowocowało wspólnie organizowanymi konferencjami naukowo-technicznymi i spotkaniami bilateralnymi. Kolejne sympozja POLACY RAZEM odbyły się w: Londynie (2000), temat - nowoczesne rozwiązania techniczne wdrożone w firmach, w których pracują polscy inżynierowie i technicy; Wilnie (2004), temat - osiągnięcia polskiej optoelektroniki; Wiedniu (2006), temat - alternatywne źródła energii.

Ich organizatorami były Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Wspólnota Polska, do których dołączyły polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Wielkiej Brytanii, Litwy i Austrii.

Wynikiem tych i innych przedsięwzięć było nawiązanie współpracy inżynierów polskich, osiągających sukcesy poza granicami z uczelniami, instytutami badawczymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Rozwijająca się współpraca i nawiązane kontakty były impulsem do ich rozszerzenia. Zrodziła się wówczas inicjatywa, aby spotkaniom polskich i polonijnych inżynierów nadać większą rangę i rozszerzyć udział w nich o inżynierów nie będących członkami stowarzyszeń.

FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Na Zjeździe postanowiono, że światowe zgromadzenia polskich twórców techniki będą się odbywały co 3 lata.

Do grona organizatorów II SZIP (Warszawa 2013) dołączyły: Europejska Federacja Polonijnych SNT oraz Akademia Inżynierska w Polsce i Rada Główna Instytutów Badawczych. Kolejny, III SZIP odbył się we Wrocławiu (2016), a jego współorganizatorem była Politechnika Wrocławska.

Głównym tematem zjazdowych debat były możliwości wsparcia innowacji gospodarki przez polonijnych inżynierów. Dyskusje dotyczyły edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw społeczeństwa, umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą. Prezentowano różne systemy kształcenia zarówno inżynierów, jak i średniej kadry technicznej. Przesłanie trzech SZIP głosiło: „Inżynierowie Polsce i Światu”. Nawiązane na nich kontakty stały się podstawą organizowania międzynarodowych konferencji, poświęconych gospodarce wodnej, energetycznej i nowoczesnym rozwiązaniom w komunikacji (transport i techniki informacyjne).

Obecnie przygotowujemy się do kolejnego IV SZIP, który został wpisany do wieloletniego programu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i odbędzie się w Krakowie.

Jego współorganizatorem będzie środowisko techniczno-naukowe Krakowa: AGH i Politechnika Krakowska. Tematem obrad będzie „Inżynier Przyszłości”. Jest to odpowiedź na dziejącą się obecnie na świecie IV rewolucję przemysłową (Industry 4.0), która stawia olbrzymie zadania przed polską nauką, techniką i gospodarką. Chcemy tu skorzystać z doświadczenia koleżanek i kolegów pracujących w krajach, w których czwarta rewolucja jest bardziej zaawansowana. Przygotowanie społeczeństwa do życia i pracy w dobie sztucznej inteligencji jest problemem społecznym, w którym dużą rolę odgrywają twórcy techniki.

IV Zjazd i XXVI Kongres odbywają się w okresie obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, tematyka wkładu inżynierów w dzieło budowy państwowości będzie podstawą do debaty na temat „Inżynierowie Przyszłości” (AI – sztuczna inteligencja i jej implikacje kulturowe, społeczne i gospodarcze).

Kongresy Techników Polskich

Miejscem integrującym polskich inżynierów niezależnie od miejsca ich zamieszkania i pracy były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia i organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP.

W różnych okresach miały różną numerację. Ponieważ stanowią wspólny ciąg działań na rzecz budowy kraju o wysokim poziomie cywilizacyjnym i gospodarczym, w stulecie od zwołania pierwszego Zjazdu (Kraków, 1882r.), postanowiono na Kongresie w 1982r. w Łodzi wprowadzić jednakową numerację i nazwę - Kongres Techników Polskich (KTP).

W czasie zaborów odbyło się 7 Zjazdów Techników Polskich. Bardzo ważny był VII Zjazd Techników Polskich, który odbył się w Warszawie w 1917 r. Przewidując bliskie odrodzenie Państwa Polskiego organizatorzy nadali mu nazwę Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich. Jego tematyką był ustrój, administracja, nauka, technika i przemysł odrodzonego, niepodległego państwa polskiego.

W czasach PRL zorganizowano 9 Kongresów, które odnosiły się do planów przyjmowanych przez ówczesne władze (pięciolatki). Warte podkreślenia jest iż środowisko techniczne wyrażało często wiele krytycznych opinii o tych działaniach. Na uwagę zasługuje VIII Kongres Techników Polskich (XX KTP) zwołany w Łodzi w 1982 r. Kongres ten podjął decyzję o wprowadzeniu numeracji nawiązującej do tradycji zjazdów, poczynając od l Zjazdu Techników Polskich w 1882 r. Uczestnicy Kongresu odnieśli się do kryzysu gospodarczego wskazując na przygotowane przez środowisko techniczne krytyczne raporty o stanie poszczególnych branż, publikowane w „Przeglądzie Technicznym”.

Po 1989 r. zorganizowano 4 Kongresy: XXII KTP – I sesja w Warszawie - listopad 1992 r. i II we wrześniu 1993 r. XXIII KTP pod hasłem „Technicy bliżej rynku” - I sesja w Warszawie - grudzień 2001 r. i II sesja Poznań - czerwiec 2002 r. XXIV KTP został zapoczątkowany na VIII Forum Inżynierskim w Poznaniu - czerwiec 2010 r. Zakończyła go sesja podsumowująca w Łodzi - maj 2011. XXV KTP odbył się we Wrocławiu, wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (czerwiec 2016).

Ważnym nurtem kongresowej dyskusji było rozliczenie działalności NOT w okresie PRL oraz wypracowanie założeń funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego po przemianach ustrojowych. Środowisko techniczne wyraziło zadowolenie z przemian. Jednakże niepokój uczestników budził sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw państwowych i deprecjacja dorobku polskich inżynierów.

W toku branżowych i regionalnych dyskusji wypracowano ponad 200 wniosków i postulatów, które w większości dotyczyły włączenia się środowiska technicznego w dostosowanie polskiej gospodarki do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Za najważniejsze uznano zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

Rozszerzono ich formułę i doproszono współorganizatorów. I tak jubileuszowy, XXV Kongres Techników Polskich odbył się wspólnie ze Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu (2016). Jego organizatorami były Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Warszawska, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych i Politechnika Wrocławska.

W Przesłaniu XXV KTP i III ŚZIP ich uczestnicy przyjęli, że kolejne spotkanie – XXVI KTP i IV ŚZIP – odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Krakowie.

ZAPRASZAMY

Organizatorzy

Komitet Sterujący

Jan Kazior

Rektor Politechniki Krakowskiej

Włodzimierz Kurnik

Honorowy Przewodniczący Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Komitet Programowy

Współprzewodniczący

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Członkowie komitetu programowego

Jan Andrzejewski

Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarno-Budowlanych w Wilnie

Józef Buczak

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Jerzy Buzek

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Stefan Góralczyk

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Grzywacz

Wiceprezes FSNT-NOT

Andreas Kajzer

Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech

Michał Kleiber

Ambasador Komisji Europejskiej ds. Nowej Narracji Europejskiej

Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy AGH

Henryk Malewski

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Piotr Moncarz

Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Mirosław Niedziński

Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago

Robert Niewiadomski

Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Tadeusz Pawłowski

Wiceprezes FSNT-NOT

Joanna Pyłat

Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Andrzej Romanowicz

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Republice Południowej Afryki

Janusz Romański

Prezes Polonia Technica

Bogusław Smólski

Polska Akademia Nauk

Lucjan Sobkowiak

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Józef Suchy

Wiceprezes FSNT-NOT

Michał Szota

Wiceprezes FSNT-NOT

Piotr Szymczak

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Piotr Świeboda

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Hieronim Teresiński

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

Andrzej Tombiński

Przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Piotr Woźniak

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego

Kamil Wójcik

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Żywno

Klub Polskich Inżynierów w Dolinie Krzemowej

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy AGH

Współprzewodniczący

Józef Suchy

Wiceprezes FSNT-NOT

Członkowie komitetu organizacyjnego

Krzysztof Brzyski

NOT-Informatyka

Halina Gielo

Główna Księgowa FSNT NOT

Anna Kowalska

Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT

Janusz Kowalski

Specjalista ds. PR FSNT-NOT

Andrzej Kucharski

Prezes Krakowskiej Rady FSNT-NOT

Sebastian Lalka

Koordynator Biura XXVI KTP i IV ŚZIP

Mariusz Płaczkiewicz

Dyrektor Generalny Biura Zarządu Głównego FSNT-NOT

prof. Tadeusz Tatara

Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej