O Wydarzeniu

Nawiązując do przesłania III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jego organizatorzy zapraszają polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za granicą na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Krakowie, w dniach 13-15 czerwca 2019 r.

IV Zjazd Inżynierów Polskich organizowany wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich objęty został pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano od XIX w., pierwszy odbył się w 1882 roku, kiedy Polska była jeszcze pod zaborami. Ważnym celem inżynierskich zjazdów była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Jest to szczególnie ważne w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), dlatego powrócono do tradycji wspólnych spotkań i debat polskich twórców techniki. W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa, listopad 1992 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały one na celu poznanie się inżynierów i techników pracujących w Polsce i poza jej granicami, nawiązanie współpracy oraz prezentację wkładu w rozwój światowej techniki.

Dwa pierwsze Zjazdy Inżynierów Polskich odbyły się w Warszawie w 1996 i 1998 r. i doprowadziły do wcielenia działającego od 1940 r. Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i powstałego w 1941 r. Stowarzyszenia Polskich Inżynierów w Kanadzie do FSNT-NOT.

Kolejne sympozja „Polacy Razem” odbyły się w: Londynie w 2000 roku (Nowoczesne rozwiązania techniczne wdrożone w firmach, w których pracują polscy inżynierowie i technicy), w Wilnie w 2004 roku (Osiągnięcia polskiej optoelektroniki) oraz we Wiedniu w 2006 roku (Alternatywne źródła energii). Ich organizatorami były Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Wspólnota Polska, do których dołączyły polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Wielkiej Brytanii, Litwy i Austrii.

W wyniku tych i innych przedsięwzięć nawiązana została współpraca polskich inżynierów z uczelniami, instytutami badawczymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami z całego świata, która doprowadziła do podniesienia rangi organizowanych spotkań oraz zaowocowała zaproszeniem do współpracy inżynierów niebędących członkami stowarzyszeń.

FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP), który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Wówczas też zdecydowano, że światowe zgromadzenia polskich twórców techniki odbywałyodbywać się będą co 3 lata. Głównymi tematami tych zjazdów jest możliwości wsparcia przez polonijnych inżynierów innowacji polskiej gospodarki oraz edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw społeczeństwa, a także umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą. Na spotkaniach prezentowane i dyskutowane są również systemy kształcenia zarówno inżynierów, jak i średniej kadry technicznej.

W 2013 roku do grona organizatorów II SZIP w Warszawie dołączyły: Europejska Federacja Polonijnych SNT, Akademia Inżynierska w Polsce oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. Kolejny, III SZIP odbył się we Wrocławiu w 2016r., a jego współorganizatorem była Politechnika Wrocławska.

Trzy pierwsze SZIPy odbywały się pod hasłem: „Inżynierowie Polsce i Światu”, a nawiązane na nich kontakty zaowocowały organizowaniem kolejnych międzynarodowych konferencji poświęconych min.: gospodarce wodnej, energetycznej i nowoczesnym rozwiązaniom w komunikacji, w tym transportowi i technikom informacyjnym.

Spotkanie, które odbędzie się w Krakowie współorganizowane jest przez środowisko techniczno-naukowe Krakowa, tj.: Akademię Górniczo Hutniczą oraz Politechnika Krakowską. W tym roku tematem przewodnim obrad jest - „Inżynierowie Przyszłości” (AI – sztuczna inteligencja i jej implikacje kulturowe, społeczne i gospodarcze), jako nawiązanie do trwającej obecnie w świecie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), która stawia olbrzymie wyzwania przed polską nauką, techniką i gospodarką.

Kongresy Techników Polskich

Miejscem integrującym polskich inżynierów były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia oraz organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP. W czasie zaborów odbyło się 7 Zjazdów Techników Polskich. Z historycznego punktu widzenia bardzo ważny był VII Zjazd Techników Polskich, który odbył się w Warszawie w 1917 r. i którego tematyką był ustrój, administracja, nauka, technika i przemysł odradzającego się niepodległego Państwa Polskiego. Organizatorzy nadali mu nazwę Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich.

W czasach PRL zorganizowano 9 Kongresów, które nawiązywały do planów przyjmowanych przez ówczesne władze (pięciolatki), i co do których środowisko techniczne odnosiło się krytycznie. Na VIII Kongresie Techników Polskich (XX KTP), który odbył się w Łodzi w 1982 r. podjęto decyzję o numeracji nawiązującej Zjazdów zaczynając od l Zjazdu Techników Polskich w 1882 r.

Po roku 1989 zorganizowano 4 Kongresy Techników Polskich tj.: XXII KTP – I sesja w Warszawie - listopad 1992 r. i II we wrześniu 1993 r. XXIII KTP pod hasłem „Technicy bliżej rynku” - I sesja w Warszawie - grudzień 2001 r. i II sesja w Poznaniu - czerwiec 2002 r. XXIV KTP został zapoczątkowany na VIII Forum Inżynierskim w Poznaniu - czerwiec 2010 r. Zakończyła go sesja podsumowująca w Łodzi - maj 2011. XXV KTP odbył się we Wrocławiu, wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (czerwiec 2016).

Ważnym nurtem kongresowej dyskusji było rozliczenie działalności NOT w okresie PRL oraz wypracowanie założeń funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego po przemianach ustrojowych. Wówczas środowisko techniczne wyraziło zadowolenie z przemian, jednakże niepokój uczestników budził sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw państwowych i deprecjacja dorobku polskich inżynierów. W toku branżowych i regionalnych dyskusji wypracowano ponad 200 wniosków i postulatów, które w dużej mierze związane były z włączeniem się środowiska technicznego do przystosowania polskiej gospodarki do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Za najważniejszy cel uznano zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

W kolejnych latach nadal rozszerzono formułę KTP i zapraszano do współpracy inne jednostki. Jubileuszowy, XXV Kongres Techników Polskich odbył się wspólnie ze Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu w 2016r. Jego organizatorami były Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Warszawska, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych i Politechnika Wrocławska.

To właśnie podczas XXV KTP i III ŚZIP podjęto decyzję, że kolejne spotkanie tj. XXVI KTP i IV ŚZIP – odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Krakowie.

Organizatorzy

Komitet Honorowy

Członkowie komitetu honorowego

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Kazimierz Barczyk

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Dariusz Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

Józef Dubiński

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Janusz Dyduch

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Piotr Janicki

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Michał Kleiber

Ambasador Komisji E uropejskiej ds. Nowej Narracji E uropejskiej

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Jerzy Kwieciński

minister Inwestycji i Rozwoju

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Małgorzata Oleszczuk

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Ryszard Pregiel

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Wojciech Ratyński

Honorowy Prezes FSNT - NOT

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Rektor Politechniki Warszawskiej

Janusz Szpytko

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Piotr Szymczak

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Tadeusz Trzmiel

Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego

Andrzej Zieliński

Honorowy Prezes FSNT – NOT

Komitet Sterujący

Włodzimierz Kurnik

Honorowy Przewodniczący Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (ŚZIP)

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Przewodniczący KRPUT

Jan Kazior

Rektor Politechniki Krakowskiej

Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP

Komitet Programowy

Współprzewodniczący

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes FSNT-NOT,
Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Przewodniczący KRPUT

Członkowie komitetu programowego

Jan Andrzejewski

Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarno-Budowlanych w Wilnie

Adam Baryłka

Wiceprezesa FSNT-NOT

Józef Buczak

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Jerzy Buzek

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Stefan Góralczyk

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Grzywacz

Wiceprezes FSNT-NOT

Andreas Kajzer

Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech

Chris Kluczewski

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Jerzy Kusak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech

Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy AGH

Henryk Malewski

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Piotr Moncarz

Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Mirosław Niedziński

Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago

Robert Niewiadomski

Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Tadeusz Pawłowski

Wiceprezes FSNT-NOT

Andrzej Romanowicz

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Republice Południowej Afryki

Janusz Romański

Prezes Polonia Technica

Bogusław Smólski

Przewodniczący Komitetu E lektroniki i Telekomunikacji PAN

Lucjan Sobkowiak

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Michał Szota

Wiceprezes FSNT-NOT

Piotr Świeboda

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Andrzej Tombiński

Przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Kamil Wójcik

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Żywno

Klub Polskich Inżynierów w Dolinie Krzemowej

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy AGH

Współprzewodniczący

Wacław Muzykiewicz

Delegat SITMN do Rady Krajowej FSNT-NOT

Członkowie komitetu organizacyjnego

Krzysztof Brzyski

NOT-Informatyka

Iwona Gusta

Główna Księgowa FSNT NOT

Tomasz Grzelak

Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT

Barbara Jezierska

Zastępca Koordynatora Biura
XXVI KTP i IV ŚZIP

Anna Kowalska

Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT

Janusz Kowalski

Specjalista ds. PR FSNT-NOT

Andrzej Kucharski

Prezes Krakowskiej Rady FSNT-NOT

Jagna Piwowarska

Zastępca Koordynatora Biura
XXVI KTP i IV ŚZIP

Mariusz Płaczkiewicz

Koordynator XXVI KTP i IV ŚZIP
Dyrektor Generalny Biura Zarządu Głównego FSNT-NOT

Tadeusz Tatara

Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej