O Wydarzeniu

Zgodnie z przesłaniem III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jego organizatorzy zapraszają na kolejne wielkie spotkanie(Kraków 13-15.06.2019r.) polskich inżynierów zarówno tych mieszkających i pracujących w kraju, jak i poza jego granicami.

IV Zjazd organizowany wspólnie z XXVI Kongresem odbędzie się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” w Krakowie (13-15 czerwca 2019 r.).

Kongresy Techników Polskich (KTP) organizowano od XIX w. Pierwszy Zjazd Techników Polskich miał miejsce jeszcze pod zaborami w Krakowie w 1882 r. Zjazdy i Kongresy Techników Polskich gromadziły polskich inżynierów z kraju i rozproszonych po świecie. Powróciliśmy do tradycji wspólnych spotkań i debat polskich twórców techniki.

Ważnym celem inżynierskich zjazdów była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Jest to szczególnie ważne w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0).

W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów mieszkających, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami Polski z tymi, którzy tu i teraz dążą do tego by nasz kraj dynamicznie się rozwijał jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa, listopad 1992 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały one na celu wzajemne poznanie się inżynierów i techników polskich pracujących w Polsce i poza granicami, nawiązanie współpracy oraz prezentację ich wkładu w rozwój techniki światowej.

Pierwsze i drugie takie spotkanie inżynierów z Polski i spoza Niej odbyły się w Warszawie w 1996 i 1998 r. W ich wyniku działające od 1940 r. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i powstałe w 1941 r. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Kanadzie stały się członkami FSNT-NOT, co zaowocowało wspólnie organizowanymi konferencjami naukowo-technicznymi i spotkaniami bilateralnymi. Kolejne sympozja POLACY RAZEM odbyły się w: Londynie (2000), temat - nowoczesne rozwiązania techniczne wdrożone w firmach, w których pracują polscy inżynierowie i technicy; Wilnie (2004), temat - osiągnięcia polskiej optoelektroniki; Wiedniu (2006), temat - alternatywne źródła energii.

Ich organizatorami były Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Wspólnota Polska, do których dołączyły polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Wielkiej Brytanii, Litwy i Austrii.

Wynikiem tych i innych przedsięwzięć było nawiązanie współpracy inżynierów polskich, osiągających sukcesy poza granicami z uczelniami, instytutami badawczymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Rozwijająca się współpraca i nawiązane kontakty były impulsem do ich rozszerzenia. Zrodziła się wówczas inicjatywa, aby spotkaniom polskich i polonijnych inżynierów nadać większą rangę i rozszerzyć udział w nich o inżynierów nie będących członkami stowarzyszeń.

FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Na Zjeździe postanowiono, że światowe zgromadzenia polskich twórców techniki będą się odbywały co 3 lata.

Do grona organizatorów II SZIP (Warszawa 2013) dołączyły: Europejska Federacja Polonijnych SNT oraz Akademia Inżynierska w Polsce i Rada Główna Instytutów Badawczych. Kolejny, III SZIP odbył się we Wrocławiu (2016), a jego współorganizatorem była Politechnika Wrocławska.

Głównym tematem zjazdowych debat były możliwości wsparcia innowacji gospodarki przez polonijnych inżynierów. Dyskusje dotyczyły edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw społeczeństwa, umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą. Prezentowano różne systemy kształcenia zarówno inżynierów, jak i średniej kadry technicznej. Przesłanie trzech SZIP głosiło: „Inżynierowie Polsce i Światu”. Nawiązane na nich kontakty stały się podstawą organizowania międzynarodowych konferencji, poświęconych gospodarce wodnej, energetycznej i nowoczesnym rozwiązaniom w komunikacji (transport i techniki informacyjne).

Obecnie przygotowujemy się do kolejnego IV SZIP, który został wpisany do wieloletniego programu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i odbędzie się w Krakowie.

Jego współorganizatorem będzie środowisko techniczno-naukowe Krakowa: AGH i Politechnika Krakowska. Tematem obrad będzie „Inżynier Przyszłości”. Jest to odpowiedź na dziejącą się obecnie na świecie IV rewolucję przemysłową (Industry 4.0), która stawia olbrzymie zadania przed polską nauką, techniką i gospodarką. Chcemy tu skorzystać z doświadczenia koleżanek i kolegów pracujących w krajach, w których czwarta rewolucja jest bardziej zaawansowana. Przygotowanie społeczeństwa do życia i pracy w dobie sztucznej inteligencji jest problemem społecznym, w którym dużą rolę odgrywają twórcy techniki.

IV Zjazd i XXVI Kongres odbywają się w okresie obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, tematyka wkładu inżynierów w dzieło budowy państwowości będzie podstawą do debaty na temat „Inżynierowie Przyszłości” (AI – sztuczna inteligencja i jej implikacje kulturowe, społeczne i gospodarcze).

Kongresy Techników Polskich

Miejscem integrującym polskich inżynierów niezależnie od miejsca ich zamieszkania i pracy były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia i organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP.

W różnych okresach miały różną numerację. Ponieważ stanowią wspólny ciąg działań na rzecz budowy kraju o wysokim poziomie cywilizacyjnym i gospodarczym, w stulecie od zwołania pierwszego Zjazdu (Kraków, 1882r.), postanowiono na Kongresie w 1982r. w Łodzi wprowadzić jednakową numerację i nazwę - Kongres Techników Polskich (KTP).

W czasie zaborów odbyło się 7 Zjazdów Techników Polskich. Bardzo ważny był VII Zjazd Techników Polskich, który odbył się w Warszawie w 1917 r. Przewidując bliskie odrodzenie Państwa Polskiego organizatorzy nadali mu nazwę Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich. Jego tematyką był ustrój, administracja, nauka, technika i przemysł odrodzonego, niepodległego państwa polskiego.

W czasach PRL zorganizowano 9 Kongresów, które odnosiły się do planów przyjmowanych przez ówczesne władze (pięciolatki). Warte podkreślenia jest iż środowisko techniczne wyrażało często wiele krytycznych opinii o tych działaniach. Na uwagę zasługuje VIII Kongres Techników Polskich (XX KTP) zwołany w Łodzi w 1982 r. Kongres ten podjął decyzję o wprowadzeniu numeracji nawiązującej do tradycji zjazdów, poczynając od l Zjazdu Techników Polskich w 1882 r. Uczestnicy Kongresu odnieśli się do kryzysu gospodarczego wskazując na przygotowane przez środowisko techniczne krytyczne raporty o stanie poszczególnych branż, publikowane w „Przeglądzie Technicznym”.

Po 1989 r. zorganizowano 4 Kongresy: XXII KTP – I sesja w Warszawie - listopad 1992 r. i II we wrześniu 1993 r. XXIII KTP pod hasłem „Technicy bliżej rynku” - I sesja w Warszawie - grudzień 2001 r. i II sesja Poznań - czerwiec 2002 r. XXIV KTP został zapoczątkowany na VIII Forum Inżynierskim w Poznaniu - czerwiec 2010 r. Zakończyła go sesja podsumowująca w Łodzi - maj 2011. XXV KTP odbył się we Wrocławiu, wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (czerwiec 2016).

Ważnym nurtem kongresowej dyskusji było rozliczenie działalności NOT w okresie PRL oraz wypracowanie założeń funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego po przemianach ustrojowych. Środowisko techniczne wyraziło zadowolenie z przemian. Jednakże niepokój uczestników budził sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw państwowych i deprecjacja dorobku polskich inżynierów.

W toku branżowych i regionalnych dyskusji wypracowano ponad 200 wniosków i postulatów, które w większości dotyczyły włączenia się środowiska technicznego w dostosowanie polskiej gospodarki do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Za najważniejsze uznano zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

Rozszerzono ich formułę i doproszono współorganizatorów. I tak jubileuszowy, XXV Kongres Techników Polskich odbył się wspólnie ze Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu (2016). Jego organizatorami były Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Warszawska, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych i Politechnika Wrocławska.

W Przesłaniu XXV KTP i III ŚZIP ich uczestnicy przyjęli, że kolejne spotkanie – XXVI KTP i IV ŚZIP – odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Krakowie.

ZAPRASZAMY

Organizatorzy

Komitet Honorowy

Członkowie komitetu honorowego

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Anna Maria Anders

Senator RP, sekretarz stanu, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds Dialogu Międzynarodowego

Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Kazimierz Barczyk

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Dariusz Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Maciej Chorowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Piotr Janicki

Prezes SIMP

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Małgorzata Oleszczuk

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Ryszard Pregiel

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Wojciech Ratyński

Honorowy Prezes FSNT - NOT

Tadeusz Słomka

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Rektor Politechniki Warszawskiej

Tadeusz Trzmiel

Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego

Andrzej Zieliński

Honorowy Prezes FSNT – NOT

Komitet Sterujący

Włodzimierz Kurnik

Honorowy Przewodniczący Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (ŚZIP)

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Przewodniczący KRPUT

Jan Kazior

Rektor Politechniki Krakowskiej

Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP

Komitet Programowy

Współprzewodniczący

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes FSNT-NOT,
Honorowa Przewodnicząca ŚZIP

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., Honorowy Przewodniczący ŚZIP

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Przewodniczący KRPUT

Członkowie komitetu programowego

Jan Andrzejewski

Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarno-Budowlanych w Wilnie

Józef Buczak

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Jerzy Buzek

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Stefan Góralczyk

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Grzywacz

Wiceprezes FSNT-NOT

Andreas Kajzer

Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech

Michał Kleiber

Ambasador Komisji Europejskiej ds. Nowej Narracji Europejskiej

Chris Kluczewski

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Jerzy Kusak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech

Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy AGH

Henryk Malewski

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Piotr Moncarz

Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Mirosław Niedziński

Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago

Robert Niewiadomski

Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Tadeusz Pawłowski

Wiceprezes FSNT-NOT

Joanna Pyłat

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Andrzej Romanowicz

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Republice Południowej Afryki

Janusz Romański

Prezes Polonia Technica

Bogusław Smólski

Polska Akademia Nauk

Lucjan Sobkowiak

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Michał Szota

Wiceprezes FSNT-NOT

Piotr Szymczak

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Piotr Świeboda

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Andrzej Tombiński

Przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Piotr Woźniak

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego

Kamil Wójcik

Wiceprezes FSNT-NOT

Marek Żywno

Klub Polskich Inżynierów w Dolinie Krzemowej

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy AGH

Współprzewodniczący

Wacław Muzykiewicz

Delegat SITMN do Rady Krajowej FSNT-NOT

Członkowie komitetu organizacyjnego

Krzysztof Brzyski

NOT-Informatyka

Iwona Gusta

Główna Księgowa FSNT NOT

Tomasz Grzelak

Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT

Barbara Jezierska

Zastępca Koordynatora Biura
XXVI KTP i IV ŚZIP

Anna Kowalska

Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT

Janusz Kowalski

Specjalista ds. PR FSNT-NOT

Andrzej Kucharski

Prezes Krakowskiej Rady FSNT-NOT

Jagna Piwowarska

Zastępca Koordynatora Biura
XXVI KTP i IV ŚZIP

Mariusz Płaczkiewicz

Koordynator XXVI KTP i IV ŚZIP
Dyrektor Generalny Biura Zarządu Głównego FSNT-NOT

Tadeusz Tatara

Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej